Podmienky používania

1.   Úvod

Nasledujúce pravidlá používania stanovujú podmienky pre používanie platformy www.podporsport.sk (ďalej iba “Platforma”) pre používateľov, autorov a podporovateľov. Používaním Platformy vyjadrujete svoj súhlas a zaväzujete sa tieto podmienky dodržiavať. Prevádzkovateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo meniť ustanovenia podmienok používania

2.   Popis služby

Podporšport.sk je crowdfundingová platforma na podporu športovcov. Platforma umožňuje prezentáciu projektov jednotlivých športovcov / športových tímov za účelom získania financií na realizáciu konkrétneho projektu od dobrovoľných Podporovateľov.

3.   Definície dôležitých pojmov

Prevádzkovateľ je právnická osoba, OZ Podporšport, Herlianska 8, 82102, Bratislava, Slovenská republika, IČO:50131389

Platformou sa rozumie webstránka www.podporsport.sk aj s aktivitami spojenými s jej prevádzkou.

Autor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada o zverejnenie projektu na platforme, alebo ktorá už má projekt na stránke zverejnený.

Používateľ je každá osoba, ktorá portál používa za účelom, na ktorý je táto platforma určená. Jedná sa najmä o Autorov, Podporovateľov a návštevníkov platformy.

Projekt je vopred definovaný zámer autora, ktorý je na platforme zverejnený s cieľom vyzbierať preddefinovanú sumu za určený čas. Uskutočnenie projektu sa predpokladá do 6 mesiacov od ukončenia kampane, najneskôr však do 12 mesiacov.

Úspešný projekt.  Za úspešný sa považuje projekt s vyzbieraním min. 70% cieľovej sumy.

Neúspešný projekt je projekt, ktorý v rámci stanoveného času nezískal aspoň stanovenú 70% cieľovej sumy. Podporovateľovi bude v takomto prípade darovaná suma vrátená, avšak bude mu odpočítaná suma za poplatky spojené s bankovými transakciami.

Podporovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne poskytuje dar v podobe ľubovoľne vybranej čiastky z ponúkaných možností v prospech autora projektu.

Odmena je hmotný alebo nehmotný dar, ktorý sa Autor projektu zaväzuje sprostredkovať Podporovateľovi po ukončení kampane na základe darovanej čiastky.

Registrácia predstavuje uzatvorenie elektronickej zmluvy s Prevádzkovateľom, ktorej obsahom sú tieto podmienky používania.

Podmienky používania sú tieto pravidlá používania crowdfundingovej platformy www.podporsport.sk.

4.   Práva a povinnosti autorov projektov

 • Autorom projektu môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo osoby spôsobilé jednať v mene právnickej osoby, alebo osoba mladšia ako 18 rokov v zastúpení zákonného zástupcu, na ktorého prechádzajú práva a povinnosti Autora.
 • Autor projektu je povinný vystupovať pod skutočným menom a pri registrácii musí poskytnúť skutočné a správne údaje. Profilová fotografia Autora musí Autora verne zobrazovať a identifikovať, prispieva k dôveryhodnosti projektu a zvyšuje tak šancu na jeho úspech.
 • Autor projektu nesie zodpovednosť za všetku aktivitu na svojom profile.
 • Autor sa zaväzuje na Platforme používať materiály (text, fotografie a i.), na ktoré vlastní autorské práva, alebo len s povolením autora materiálov.
 • Za jednotlivé projekty a autorské práva k nim zodpovedá ich Autor.
 • Na Platformu je zakázané umiestňovať nevhodný obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo obsah, ktorý by mohol poškodiť Prevádzkovateľa alebo tretie osoby.
 • Autor úspešného projektu sa zaväzuje poskytnúť odmenu zodpovedajúcu darovanej čiastke, ako je uvedené v projekte.
 • Autor zodpovedá za realizáciu projektu do 6 mesiacov od ukončenia projektu, najneskôr však do 12 mesiacov po jeho ukončení. V prípade nerealizácie projektu je povinný v spolupráci s Prevádzkovateľom vrátiť finančné prostriedky Podporovateľom.

5.   Práva a povinnosti používateľa

 • Pri používaní Platformy je používateľ povinný dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky.
 • Používateľ nie je oprávnený používať Platformu na účel iný, ako vymedzený v Podmienkach používania.
 • Na Platformu je zakázané umiestňovať nevhodný obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo obsah, ktorý by mohol poškodiť Prevádzkovateľa alebo tretie osoby.
 • Ak akýkoľvek Používateľ spozoruje na Platforme obsah, ktorý porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo Podmienky používania, je povinný bezodkladne to oznámiť Prevádzkovateľovi.
 • Podporovateľ potvrdením platby súhlasí s Podmienkami používania.
 • Podporovateľ súhlasí s poskytnutím kontaktných údajov Autorovi a Prevádzkovateľovi v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre posielanie odmien a identifikáciu zdroja príspevku.

6.   Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je oprávnený:

 • vyzvať Autora na predloženie dokladov, potvrdzujúcich akékoľvek skutočnosti uvádzané na Platforme;
 • upraviť, pozastaviť alebo zrušiť projekt
 • nezverejniť alebo odstrániť z Platformy obsah, ktorý je nevhodný, je v rozpore s dobrými mravmi alebo obsah, ktorý by mohol poškodiť Prevádzkovateľa alebo tretie osoby.
 • zrušiť registráciu Autora, ktorý opakovane porušuje Podmienky používania.
 • nezverejniť Projekt, ktorý nie je adekvátny pripravený pre účely získavania podpory cez Platformu. Náležitosti projektu sú uverejnené v sekcii FAQ.

Prevádzkovateľ je povinný:

 • poslať vyzbierané finančné prostriedky Autorovi úspešného projektu do 7 pracovných dní od ukončenia projektu. S Autorom projektu musí byť uzavretá zmluva o sporostredkovaní finančných prostriedkov, ktorá zahŕňa identifikačné údaje Prevádzkovateľa a Autora
 • poskytnúť Autorovi kontaktné údaje podporovateľov za účelom zaslania odmien;
 • poslať vyzbierané finančné prostriedky späť na účet Podporovateľa v prípade neúspešného projektu a to do 7 pracovných dní po ukončení projektu.
 • zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií a neposkytovať osobné údaje o Používateľoch tretej strane, s výnimkou kontaktných údajov pre zasielanie odmien.
 • v prípade podozrenia na porušenie autorských práv vyžiadať si dôkaz o vlastníctve práv k projektu.
 • kedykoľvek projekt upraviť alebo zrušiť, predovšetkým ak má podozrenie z porušovania autorských práv alebo práv tretích osôb.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov medzi Podporovateľom a Autorom projektu.
 • Prevádzkovateľ ani Autor projektu nezodpovedajú za obsah príspevkov Užívateľov.

7.   Platby a poplatky

 • Registrácia na platforme je bezplatná.
 • Konkrétna výška poplatkov spojených s prevodom príspevkov bude uverejnená čoskoro.

8.   Súhlas s elektronickým oznámením

Používaním vyjadruje Používateľ súhlas s prijímaním všetkých oznámení od Prevádzkovateľa v elektronickej podobe.

9.   Riešenie sporov

Zmluvy uzavreté v súlade s týmito pravidlami sa spravujú Obchodným zákonníkom a subsidiárne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory, ktoré z nich vzniknú, rieši miestne a vecne príslušný súd. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany Autora projektu.

10.   Zodpovednosť a záruky

 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany Autora projektu.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených Používateľmi. Za tieto údaje zodpovedajú sami poskytovatelia týchto údajov.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí žiadnym spôsobom za škody, bez ohľadu na ich právny základ (vrátane, ale nielen za omeškanie, porušenia záruky, porušenie dôvery, porušenie zmluvných povinností alebo záväzkov, nezákonnosť alebo za delikt), okrem prípadov, keď škoda vyplýva z konania Prevádzkovateľa.

Pravidlá a podmienky používania Podporšport.sk, verzia: 1.1., platná od 21. 3. 2016

Toto je unikatná stránka, ktorá podrebuje moderný prehliadač pre správné zobrazenie!

Prosím aktualizujte dnes!